loader-logo
ucitel-21-logo-w

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra.

Názov projektu: 
Zlepšenie digitálnych zručností starších učiteľov s dôrazom na zlepšenie ich pedagogického pôsobenia a inklúzie do digitálneho trhu

Detail projektu

Prijímateľ:
Lifestarter (IČO: 50718274)
Miesto realizácie:
Lifestarter space, Šrobárova 6, Trnava
Výška NFP:
86 738,40 EUR
Opis projektu: 
Cieľom projektu je rozvíjať digitálne kompetencie zamerané na pedagogické pôsobenie starších učiteľov a prispieť tak k ich výraznejšej účasti na digitálnom trhu. V rámci projektu bude vyškolených min. 40 ľudí starších ako 55 rokov, zrealizovaný bude vzdelávací program "učiteľ21 - digital", vznikne edukačný priestor vybavený notebookmi a didaktickou technikou a vytvorený bude aj e-learningový portál ucitel21.sk. 
Informácie:
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete nawww.opii.gov.sk
Povinné zverejňovanie: 
Záznam z prieskumu trhu (IKT technika)

Záznam z prieskumu trhu (nábytok)

Digitálne technológie
k učiteľom 21. storočia patria.

Dištančné vzdelávanie počas pandémie ukázalo, že pedagógovia potrebujú mať dostatočné digitálne kompetencie, ktoré budú vedieť využiť pri vyučovacom procese. Učiteľom sme sa rozhodli pomôcť a vytvorili sme vzdelávanie, ktoré ich v tejto oblasti posunie vpred. 

Digitálne a kreatívne

Program učiteľ21 predstavuje kurzy na získanie digitálnych zručností pre pedagógov ZŠ a SŠ. Cieľom kurzu učiteľ21 – digital je zvýšiť digitálnu gramotnosť učiteľov a pomôcť im objaviť, ako môžu kreatívne využiť technológie pri  vyučovaní. Kurz učiteľ21 – creative sa zas zameriava na témy neformálneho vzdelávania a využívania nástrojov e-kultúry vo vyučovaní. 

Najbližšie podujatia

INTERAKTÍVNY WORKSHOP

Digitálne a kreatívne

Ako využiť online aplikácie vo vzdelávaní?

Počas bezplatného 60-minútového workshopu učiteľom predstavíme niekoľko aplikácií (podľa ich výberu), ktoré môžu jednoducho využívať vo vyučovacom procese či pri komunikácií so študentami. Získané zručnosti môžu učiteľom pomôcť pri obohatení vyučovania aj v závere školského roka. 

Počas mája a júna 2023 realizujeme workshop pre učiteľské kolektívy priamo na škole a predstavujeme tiež ďalšiu ponuku vzdelávania v tejto oblasti. 

Naše vzdelávacie programy

ucitel-21-logo-2f
ucitel-21-logo-creative

Viac ako len pekné prezentácie

V programe učiteľ21-digital sa zameriavame prioritne na technológie, aplikácie a metódy, ktoré si využiteľné vo vyučovaní alebo pri individuálnej príprave učiteľa.  

Kreativite sa dá naučiť // 1.0

Program učiteľ21-creative učiteľom predstaví možnosti neformálneho vzdelávania a nástroje digitálnej kultúry, ktoré možno využiť v škole.

0367

Najčastejšie otázky

Kurz predpokladá základné znalosti operačného systému a kancelárskeho softvéru, používanie internetových prehliadačov a elektronickej pošty. 

Kurzy realizujeme v maximálnom počte 13 účastníkov. 1 lektor a 1 inštruktor tak majú možnosť aj individuálne pomáhať účastníkom pri zadaných úlohách. 

Jeden modul vzdelávacieho programu je rozdelený na 4 lekcie (každá v trvaní 90min). Lekcie sú organizované v týždňových intervaloch. 

Ceny jednotlivých modulov nájdete pri každom programe samostatne. V roku 2023 však ponúkame možnosť bezplatnej účasti pre učiteľov starších ako 55 rokov
Kurz učiteľ21 – creative bude pre prvých 20 účastníkov tiež zadarmo

Áno. Po každom vzdelávaní u nás vydávame doklad potvrdzujúci vašu účasť na danom vzdelávacom podujatí. 

Máte otázku?

Zásady ochrany osobných údajov nájdete na tejto stránke.