Skip to content

Učitelia sú kľúčoví hráči
pre lepšiu budúcnosť

Sme presvedčení, že vzdelávať učiteľov je investíciou do budúcnosti. Preto nám záleží na tom, aby mali dostatok kvalitných možností vzdelávať sa v oblastiach, ktoré sú pre nich aktuálne. 
Naše programy inovačného vzdelávania sú založené na vytváraní učiacej sa komunity, neformálnom zážitkovom vzdelávaní a priateľskej atmosfére prijatia a zdieľania skúseností.

Zvládanie konfliktov
a cesta k duševnej pohode

50-HODINOVÝ PROGRAM INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Naše inovačné vzdelávanie je zamerané na rôzne aspekty osobného a profesionálneho rozvoja pedagógov. Obsahuje témy ako sebapoznanie, koučing, psychológiu, zručnosti 21. storočia a mediáciu, cez ktoré formou zážitkového učenia a sebareflexie prispieva k rozvoju duševného zdravia, predchádzaniu a riešeniu konflitkov.

Program je obsiahnutý v 50 hodinách aktívnej práce zameranej na jednotlivé témy.  Spoločné prezenčné stretnutia sú doplnené online stretnutiami tak, aby absolventi programu získali príležitosť na reflexiu a skutočnú aplikáciu získaných poznatkov do praxe. Zároveň budú takto podporovaní počas nadobúdania nových kompetencií a sprevádzaní pri príprave portfólia. Program je pripravený tak, aby cez pozitívne vzťahy medzi účastníkmi a školiteľmi vytvoril bezpečné prostredie pre rozvoj pedagógov.  

CIELE VZDELÁVANIA

Inovatívnym prístupom, s využitím sebareflexie a zážitkového učenia, prehĺbiť znalosti z oblasti duševnej pohody, vývinovej a sociálnej psychológie, ktoré sú potrebné pre úspešnú prácu v škole.

Formou interakcie inovovať a zdokonaľovať profesijné kompetencie v riešení a v prevencií vzniku konfliktných situácií s dôrazom na duševné zdravie v školskom prostredí.

Preniesť najnovšie poznatky a skúsenosti z didaktiky a psychológie do vzdelávacieho procesu cez rozšírenie vedomostí o využívaní mediácie, koučingu a mentoringu na podporu zdravej a efektívnej komunikácie a rozvoja emocionálnej inteligencie pri práci so žiakmi.

Rozvíjať sociálno-komunikačné schopnosti pedagogických pracovníkov a cez aktívne trénovanie ich aplikácie v praxi prispieť k zlepšeniu celkového pocitu pohody na škole.

Osvojenie si inovatívnych metód sebarozvoja v oblasti emocionálnej inteligencie, pre zlepšenie pocitu vlastnej spokojnosti v práci.

Prehĺbiť znalosti z adaptácie moderných metód a foriem práce so žiakmi zohľadňujúcich individuálne potreby a zručnosti 21. storočia.

PROFIL ABSOLVENTA

  • Zručnosti v oblasti identifikácie individuálnych potrieb a vývinových charakteristík žiakov.
  • Lepšie porozumenie a zhodnotenie psychologických a sociálnych faktorov ovplyvňujúcich učenie sa žiakov.
  • Aplikovanie metód a prístupov prispievajúcich k individuálnemu napredovaniu a úspechu žiakov.
  • Rozšírenie vedomostí o metódach sebarozvoja a využívanie sebareflexie pre osobnostný a profesionálny rast.
  • Osvojenie si stratégii v predchádzaní a prípadnom riešení konfliktov v triede s dôrazom na starostlivosť o duševné zdravie.
  • Schopnosť využiť prvky mediácie, koučingu a mentoringu na podporu efektívnej komunikácie a rozvoja emočnej inteligencie v triede.
  • Využívanie interakcie so žiakmi a kolegami pre prehĺbenie emocionálnej inteligencie, a vedieť tak pozitívne ovplyvniť rozvoj sociálno-komunikačných kompetencií študentov aj pedagogických zamestnancov .

LEKTORKY PROGRAMU

MA, Lenka Janík Blašková, PhD., CPsychol.

Lenka je psychologička, výchovná poradkyňa a lektorka. V zahraničí pôsobila ako vysokoškolská pedagogička a výskumníčka na univerzite v Cambridge a v Exeteri. Vyštudovala odbor psychológia vzdelávania na Univerzite v Cambridge, výchovné poradenstvo na University College Cork, vzťahy s verejnosťou a obchodný manažment na Cork Institute of Technology a City University of Seattle. Na Slovensku vedie výskum o osobnostnom a sociálnom rozvoji učiteľov, v spolupráci s ktorými pripravila a otestovala školiaci program založený na zážitkovom učení. Aktuálne skúma ako zavádzanie nových zručností do učiteľskej praxe môže zlepšiť duševnú pohodu na školách. Zaujíma sa o témy vzťahov, duševného zdravia, sebarozvoja, a sociálnej inklúzie. 

Viac informácii o kariére tu a výskumných publikáciách tu

Ing. Adela Kasalová

Adela je mediátorka, venujúca sa firemnej mediácii, riešeniu konfliktov a starostlivosti o zamestnancov vo firemnom prostredí. Vyštudovala ekonómiu, absolvovala vzdelávanie v oblasti psychológie so zameraním na rozvoj zručností v práci s jednotlivcami a skupinami. Je koučkou a konzultantkou psychometrických nájstrojov.

Mgr. Bc. Zuzana Raková

Zuzana vyštudovala špeciálnu pedagogiku a ukončuje štúdium psychológie. Pôsobila ako učiteľka na škole pre žiakov s intelektovým nadaním, a tiež ako poradkyňa na internetovej poradni IPčko. V súčasnosti sa venuje predovšetkým aplikácií psychologických poznatkov do každodenného života u rôznych vekových skupín, a tiež vzdelávaniu a rozvoju učiteľov.

TÉMY A HARMONOGRAM VZDELÁVANIA

Dátum Čas Názov témy Forma
19.8. 2024
9:00 - 15:00
Úvod do programu + Sebapoznanie I.
prezenčne (Lifestarter, Trnava)
20.8.2024
9:00 - 15:00
Základy koučingu
prezenčne (Lifestarter, Trnava)
21.8.2024
9:00 - 15:00
Základy psychológie - Duševná pohoda v škole I.
prezenčne (Lifestarter, Trnava)
17.9.2024
1 + 2 hod
Sebapoznanie II.
online
1.10.2024
1 + 2 hod
Základy koučingu II.
online
15.10.2024
1 + 2 hod
Duševná pohoda v škole II.
online
19.10.2024
1 + 6 hod
Zručnosti 21. storočia v kontexte riešenia konfliktov v školskom prostredí
prezenčne (Lifestarter, Trnava)
29.10.2024
1 + 2 hod
Aplikácia zručností 21. storočia v škole
online
16.11.2024
1 + 6 hod
Mediácia a zvládanie konfliktov
prezenčne (Lifestarter, Trnava)
26.11.2024
1 + 2 hod
Mediácia a zvládanie konfliktov - aplikácia
online
december
3 hod
Príprava edukačných aktivít
dištančne
7.12.2024
0,5 h
Hodnotenie - stretnutie so skúšobnou komisiou
prezenčne (Lifestarter, Trnava)

Cena programu: 240 EUR

Absolvujte tento
program
zadarmo

AKTUÁLNE MÁME VIACERO MOŽNOSTÍ

Príspevok z MŠVVaM SR

Ministerstvo školstva vám môže preplatiť 150 EUR z ceny inovačného vzdelávania

Zručnosti
pre trh práce

Prostredníctvom Úradu práce môžete získať preplatenie 100% sumy programu inovačného vzdelávania. 

Podpora zručností

Ak máte viac ako 50 rokov alebo ste jednorodič, váš zamestnávateľ môže požiadať o preplatenie vzdelávania cez Úrad práce (najneskôr do konca septembra 2024).

DAJTE NÁM VEDIEŤ VÁŠ ZÁUJEM

EDUpoint online aj prezenčne

Najbližšie podujatia

Zatiaľ nie je plánované žiadne ďalšie podujatie.

Povedz

Každý z nás pozná nejakého učiteľa, podnikateľa či študenta. Jednoducho mu o nás povedz, prípadne mu pošli link našu stránku alebo sociálne siete. 

Podpor

Tvoj finančný príspevok nám pomôže pokryť náklady na náš tím, podujatia či vzdelávacie centrum. Ráta sa aj každá malá suma. 

Pridaj sa

Staň sa naším dobrovoľníkom, pomôž nám s organizáciou eventov a zaži, aké je to byť súčasťou Lifestarter rodiny.