loader-logo

Ako sa nestať spoločnosťou s učením obmedzeným?

Každému, kto sa zamýšľa nad tým, ako firmu či organizáciu posunúť vpred musí byť zrejmé, že učenie sa a vzdelávanie majú v tomto procese nezastupiteľné miesto. Ak chcete efektívne fungovať v 21. storočí, prinášať inovácie a vytvárať prostredie, v ktorom budú zamestnanci či kolegovia radi pracovať a zlepšovať sa, musí byť učenie a rozvoj ľudí jednou z priorít. V tomto blogu si položíme sedem otázok a zamyslíme sa, čo by malo charakterizovať spoločnosť, ktorá chce byť učiacou sa organizáciou.

1.      Ste flexibilný? 

Prvým z kľúčových prvkov učiacej sa organizácie je flexibilita, čiže schopnosť prispôsobovať sa akýmkoľvek zmenám. To znamená, že či sú manažéri i zamestnanci ochotní meniť zaužívané postupy, prispôsobovať sa požiadavkám 21. storočia, očakávaniam zákazníkov alebo novým trendom (nielen) vo svojej oblasti pôsobenia. Učenie je jedným z nástrojov zmeny, vyžaduje schopnosť získavať a využívať nové zručnosti, vedomosti a skúsenosti a preto je prirodzené, že si vyžaduje ľudí, ktorí sú otvorení pre zmeny, vlastný rozvoj a prácu na sebe samom. Ak je flexibilita niečím, čím by ste charakterizovali vašu firmu, máte splnený prvý z predpokladov stať sa učiacou sa organizáciou. Poďme ale ďalej.

2.      Koučujete alebo ste koučovaný? 

Koučing dnes už nie je neznámym pojmom, avšak stále nie je dostatočne využívaný v najmä prostredí menších firiem a organizácií. Koučovací prístup k zamestnancom si môžeme predstaviť tak, že každý zo zamestnancov má svojho kouča (interného alebo externého), ktorého úlohou je pomôcť mu v osobnostnom i profesijnom raste. Neznamená to nutnosť mať pozíciu kouča obsadenú jedným konkrétnym človekom, koučovanie môže byť súčasťou náplne práce manažérov, personalistov či iných zamestnancov. Otázka znie, nakoľko ste ako organizácia pripravení uplatňovať princípy koučovania, ako napríklad nedirektívny postoj, posilňovanie osobného vzťahu, aktívne počúvanie, kladenie správnych otázok alebo tvorba akčného plánu rozvoja. 

3.      Rozvíjajú sa vaši ľudia sami od seba ?

S koučingom veľmi úzko súvisí aj tzv. osobné majstrovstvo jednotlivcov. Tu ide o celoživotné úsilie o rozvoj vlastnej osobnosti, cieľov a snáh, život s učením sa stať tým, čim môže človek byť – čiže je to úsilie byť najlepším a stať sa majstrom vo svojom obore. Tajnou ingredienciou pritom je vnútorná motivácia ľudí – to znamená, či a do akej miery sa chcú vaši ľudia učiť a zdokonaľovať sa. Úlohou manažérov v tejto oblasti je motivovať svojich zamestnancov, oceňovať ich za vzdelávanie, ukazovať na ich silné stránky, ktoré môžu rozvíjať, prípadne vyhľadávať pre nich vhodné edukačné príležitosti.
Organizáciu tvoria ľudia a teda organizácia sa stane učiacou len vtedy, ak sa budú jednotliví jej členovia učiť z vlastnej vôle, často aj vo svojom voľnom čase. 

4.      Komunikujete navzájom? 

Áno, aj taká bežná vec ako komunikácia a vzájomná interakcia patrí k procesu vytvárania učiacej sa organizácie. Ak chcete budovať spoločnosť, ktorá bude klásť veľký dôraz na učenie sa, vzťahy vo vašich tímoch musia byť otvorené a úprimné. A práve komunikácia medzi sebou je cestou k takejto klíme vo firme. Čo môžete robiť, aby vaša komunikácia prispievala k efektívnmu rozvoju?

  • Komunikujte vierohodne – Vierohodnosť naznačuje skôr subjektívny postoj prijímateľa, no môžeme ju ovplyvniť prejavením záujmu, priateľstva či dobrosrdečnosti, čo neraz prispieva ku vzájomnej dôvere.
  • Buďte zrozumiteľný – Pri komunikovaní jednoduchých i náročnejších myšlienok sa zamerajte na podstatu a komunikujte ju jasne a overte si, či druhý človek pochopil, čo ste sa snažili odovzdať.
  • Aktívne počúvajte – Aktívne počúvanie v sebe zahŕňa udržiavanie očného kontaktu, premýšľanie nad tým, čo druhá strana hovorí, kladenie doplňujúcich otázok alebo podporovanie prejavu používaním fráz ako chápem, rozumiem, fajn…

Netreba zabudnúť, že komunikácia a interakcia sú základom pre všetky procesy, nielen pre učenie sa, a tak ich zlepšovanie napomôže aj ostatným oblastiam firemnej kultúry. 

5. Zvládate odpor ľudí k zmenám? 

Už skôr sme spomenuli, že učenie sa je často spojené so zmenami. V prvom rade ide o pozitívne zmeny v živote učiaceho sa, no neraz si transformácia na učiacu sa organizáciu vyžaduje robenie zmien, ktoré sa dotýkajú mnohých alebo všetkých zamestnancov firmy. S tým však súvisí odpor, ktorý neraz ľudia prežívajú a prejavujú pri počúvaní o zavádzaní niečoho nového. Ak sa necháte odporom zastaviť pri realizácii pozitívnych zmien, môže to zablokovať celé vaše úsilie o budovanie učiacej sa organizácie. Je preto dôležité byť pripravený na odpor a mať pripravené techniky a stratégie, ako ľuďom zmeny vysvetliť a poukázať na benefity, ktoré so sebou prinesú. 

6. Poznajú všetci víziu? 

Dôležitou časťou učiacej sa organizácie je vízia a jej napĺňanie. Avšak nemôžete očakávať, že vaši ľudia budú nasledovať víziu a budú ochotní sa jej podriaďovať, ak ju nebudú poznať. Preto na tomto mieste potrebujeme hovoriť o potrebe zdieľania vízie. Tá predstavuje akési vytvorenie spoločnej predstavy a spoločného obrazu o budúcnosti. Tento obraz posilňuje identifikáciu a stotožnenie jednotlivcov s organizáciou. Len tak sa ľudia v organizácii budú učiť, keď budú poznať dôvody, prečo sa vzdelávať v tej-ktorej oblasti a vidieť zmysel svojho úsilia.
V učiacej sa organizácii lídri tvoria kultúru zdieľanej vízie a ukazujú každému členovi tímu jeho dôležitosť “vo veľkom príbehu” celej spoločnosti. 

7.      Učíte sa radi spolu? 

Je aj vedecky dokázané, že v skupinách sa učí ľahšie. Preto je kľúčové v organizácii budovať prostredie, ktoré bude uľahčovať a podporovať tímové učenie. To by sa malo stať procesom, ktorý zlaďuje a rozvíja schopnosti tímu a tým napomáha dosahovať výsledky, na ktorých členom naozaj záleží. Posilňovanie spolupráce a vzťahov v tíme vie v mnohom pomôcť aj pri skupinovom učení, rovesníckom učení či mentorovaní mladších zamestnancov. Učiaca sa organizácia – to sú teda aj tímy pracovníkov, ktorí si vzájomne pomáhajú pri osobnostnom či profesionálnom raste. 

Ak sa manažérom či personalistom podarí aplikovať uvedené piliere do života firmy, je tu veľký predpoklad, že sa z organizácie stane učiaca sa organizácia. Učiacu sa organizáciu odborníci považujú za najefektívnejšiu, s najväčšou šancou uspieť, rozvíjať sa, a dokonca čeliť rôznym formám ekonomických kríz. Vidíme teda, že učiaca sa organizácia predstavuje cestu k rozvoju nielen organizácie ako takej, ale predovšetkým jej ľudí, ktorí sú v skutočnosti jej najväčším bohatstvom.
Verím, že vás tento blog aspoň trošku inšpiroval k vytváraniu učeniu priaznivého prostredia vo vašej firme a pomôže vám predchádzať premene na spoločnosť s učením obmedzeným. 

0 Points